Kgoro ya Ga Makhudu: ke seo sa moselana a seripa?

Pharela ke ye. Ka nako ya go ngwalwa ga pukwana ye e bitšwago BANA BA MALAHLELA(ngwaga 2012), Kgoro ya gaMakhudu e na le mathata ao a hlotšego  hlakahlakano setšhabeng. Mohumagadi wa Sekate Mankgatleng e sa le a re go boa ka gae go tšwa ga Mogano, a napa a thoma go se sa rerišana le bakgomana ba kgoro bao e lego ditlogolokhukhu tša mokgalabje Malahlela jwale ka ge go hlalositšwe.

Bothata jo bongwe jo bogolo ke gore gona le bakgomana ba Kgoro ya ga Makhudu bao ba tsejwago ka baga Makgaritša(e lego bakgomana ba kgoro ya gaMakhudu baga rangwanea tšona) bao ba bonalago ba huetša Mohumagadi wa Sekate Mankgatleng ka moya wa go se nyake go rerišana le bana ba mokgalabje Malahlela ba mosadi wo mogolo jwale ka dihlogo tša Kgoro ya gaMakhudu. Gona le mathata a go fana ka dijarata tša bodulo mafelong a mabenkele le a dipapadi, batšofe ba motse ba tshwenyega ka ditšhelete tša bona tša mphiwafela, ofisi ya motse ga se ya agiwa, masogana a motse a lla ka go segiwa ga dijarata Mmašalang, noka yeo e fetago kgauswi le motse e tšhilafetše, go na le mortuary motseng, badudiba ga kgone go hwetša ditirelo tša magwalo, bohodu le dipolayano di a atile, kgoro ga e sa tsena ka disontaga, mohumagadi wa Sekate Mankgatleng o dia dilo a nnoši ka ntle le go rerišana le bakgomana gammogo le setšhaba – ga go sana molao motseng.

Ka go le lengwe, mokgalabje Mankgatleng o boloketšwe Sebetiela diplotong gomme moya wa gagwe ga se wa robala ka ge a nyaka go boa gae. Potšišo ke gore naa mokgalabje o tlo tsenela ka ga mang gore a se no boa gae kage e le kgale a hlokofetše? Lapa la gabo, e lego lapa la mokgalabje Malahlela tatagwe, ke ka ga Mashegoane phejane ya gabo.

Potšišo-kgolo ke gore: naa kgoro ya Ga Makhudu e sa le gona goba go jo šala fela leina?